Artikel 1. Definities

1.1 HELLO NEW YOU is onderdeel van Marlou Volkerink bv, statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te Groningen, aan de Engelberterweg 10 (9723EM), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 53334302.

1.2 De klant: De wederpartij van HELLO NEW YOU, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3 Producten en diensten: Alle door HELLO NEW YOU aangeboden (online) producten, diensten en programma’.

1.4 Bestelling: een opdracht aan HELLO NEW YOU om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen HELLO NEW YOU en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Website: de website van HELLO NEW YOU op www.hellonewyou.nl inclusief opvolgende pagina’s.

1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van HELLO NEW YOU, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van HELLO NEW YOU van toepassing.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van HELLO NEW YOU worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door HELLO NEW YOU ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een de klant door HELLO NEW YOU. HELLO NEW YOU is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.2 In mijn online cursussen, trainingen en coaching sessies deel ik mijn kennis, ervaring en tools m.b.t. branding, content creatie en social media marketing. Zelf moet je naast het volgen van de online cursussen, trainingen en consultancy gesprekken voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn online cursussen, trainingen en/of consultancy, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn online cursussen, trainingen, events en consultancy met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van de online cursus, training en consultancy voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina’s die gaat over de desbetreffende online cursus, training of consultancy gaan.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, verzekeringskosten en wettelijke bijdragen.

4.2 Voor bestellingen van producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

4.3 Voor bestellingen van producten buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten.

4.4 HELLO NEW YOU kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een de klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Betaling is mogelijk door:

iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door HELLO NEW YOU te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden of de dienst zal worden geleverd.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. De klant geeft HELLO NEW YOU toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van HELLO NEW YOU.

5.4. De maandelijkse betaling van de membership en termijn optie werkt via een automatische incasso. Uw membership wordt automatisch voor u verlengd zodat u hier verder geen omkijken meer naar zult hebben.

5.5 U kunt de automatische incasso van uw membership per maand stopzetten. Van de termijn betalingen kunt u de automatische incasso niet stop zetten. Op het moment dat u als klant de membership wilt stop zetten hoeft u alleen maar een mail te sturen aan info@hellonewyou.nl en dan wordt uw abonnement kosteloos geannuleerd. Er geldt een opzeg termijn van een maand. Indien u per kwartaal of jaar betaald kunt u niet per maand opzeggen.

Artikel 6. Levering

6.1 Bij aanschaf van een van de online diensten of producten streeft HELLO NEW YOU ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren. Hiertoe is HELLO NEW YOU echter niet verplicht.

6.2 HELLO NEW YOU streeft ernaar om fysieke producten binnen een (1) werkdag (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is HELLO NEW YOU echter niet verplicht.

6.3 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan HELLO NEW YOU kan worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

6.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. HELLO NEW YOU zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan HELLO NEW YOU verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren, omruilen of annuleren van producten

8.1 Iedere bestelling van een dienst of product kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@hellonewyou.nl Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert HELLO NEW YOU het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. HELLO NEW YOU zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

8.2 Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de klant betalingsplichtig. HELLO NEW YOU is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.

8.3 Mocht je ontevreden zijn over de online programma’s, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

8.4 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event, consultancy aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.5 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.6 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien HELLO NEW YOU aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 HELLO NEW YOU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HELLO NEW YOU is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien HELLO NEW YOU aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HELLO NEW YOU beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van HELLO NEW YOU is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor HELLO NEW YOU geldende eigen risico, in voorkomend geval.

9.5 HELLO NEW YOU is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

9.6 HELLO NEW YOU sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door HELLO NEW YOU bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HELLO NEW YOU of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vrijwaring

10.1 HELLO NEW YOU zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke HELLO NEW YOU jegens de klant is.

10.2 De klant vrijwaart HELLO NEW YOU tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van HELLO NEW YOU bedingen.

10.3 De klant vrijwaart HELLO NEW YOU volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen,

Artikel 11. Overmacht

11.1 HELLO NEW YOU heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat HELLO NEW YOU gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van HELLO NEW YOU verboden om de door HELLO NEW YOU verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij HELLO NEW YOU.

Artikel 13. Geheimhoudingen/Privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die HELLO NEW YOU via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. HELLO NEW YOU houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;

zullen HELLO NEW YOU en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

14.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

15.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

15.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.